Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NESTÁTNÍM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ PROTEOR CZ s.r.o.

Seznámení se zpracováním osobních údajů dle č.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Totožnost správce: PROTEOR CZ s.r.o. se sídlem U Parku2/2720, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 48396818, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10185 (dále jen správce).

Proč požadujeme Vaše osobní údaje?

Při poskytování zdravotních služeb musíme znát Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

Poskytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám?

Poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám souvisí poskytováním zdravotní péče a budou zpřístupněny zdravotnickému zařízení a Vaší zdravotní pojišťovně. 

Jak dlouho jsou uloženy Vaše osobní údaje?

Doba uchování je v souladu s vyhl. č.98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a je stanovena na 5 let po posledním vyšetření, dokumentace k výrobě zakázkového zdravotnického prostředku se uchovává 10 let. Dokumentace o vyúčtování zdravotní péče se uchovává 10 let v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Jaká jsou Vaše práva související se zpracováním osobních údajů?

Zaručujeme Vám jako subjektu údajů práva, která jsou specifikována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), zejména v čl. 5, 6, 13, 25 a 32 a ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

V souladu s těmito právními předpisy máte právo:

  • Na přístup k Vašim osobním údajům,
  • jejich opravu nebo doplnění,
  • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
  • na informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
  • přenositelnost,
  • výmaz osobních údajů.

Odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena naše zákonná povinnost uchování Vaší dokumentace po dobu 5 let, resp. 10 let, od odvolání souhlasu.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jako subjekt osobních údajů se můžete obrátit na správce na adrese sídla společnosti nebo na emailové adrese ostrava@proteorcz.cz. Odpověď Vám bude poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení podnětu. Máte rovněž právo se v případě pochybností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.