Rady pro pacienty

Cvičení pro děti při plochých nohách

Připravili jsme sestavu zábavných cviků pro vaše děti. 

 

Rady pro skoliotiky

Trpíte skoliózou páteře? I tohle může pomoci!
K nápravě vadného držení těla přispívá i dodržování zásad na obrázcích.

 

Rady pro amputované

Rehabilitační péče

Před i po operaci je důležité provádět cvičení, která celý proces uzdravování urychlí. Před operací zahrnuje rehabilitační péče především posilování svalstva. Speciální cviky urychlí celou rehabilitaci a následné protézování. Těsně po operaci doporučujeme speciální techniky pro redukci otoku a zmírnění fantomové bolesti.

Je však potřeba nezapomínat ani na dlouhodobou péči po operaci. Všechny užitečné cviky, techniky a rady, jak pečovat o pahýl uvádíme v následujících kategoriích.

Pokud je amputační výkon plánován a je možno se na něj fyzicky připravit, doporučujeme ještě před výkonem provádět pro posilování svalstva horních končetin tyto základní cviky:

 • přitahování na hrazdě v nemocniční posteli
 • vzepření pomocí horních končetin na židli nebo mechanickém vozíku
 • vzpíraní malých činek o hmotnosti 0,5 kg
 • posilování úchopu pomocí pružných posilovacích pomůcek (míčky, kolečka apod.)

Takto můžete urychlit rehabilitaci a samotné protézování. I nácvik chůze na francouzských berlích před operací vám může velmi pomoci.

Zaměřte se také na posilování svalstva dolních končetin. Pahýl, který není dostatečně svalově připraven, neplní dostatečně svou funkci. Svalové napětí je velmi důležité pro fixaci protézy na pahýlu. Při nácviku je kladen velký důraz na vysvětlení cviků vaším rehabilitačním pracovníkem tak, abyste mohli cvičit i sami a ne jen za jeho přítomnosti.

Těsně po amputaci je pahýl oteklý a bolestivý. Objevují se fantomové pocity a fantomové bolesti. Organismus je celkově oslaben. Otok končetiny je způsoben samotným operačním výkonem a změnou cévního řečiště, které bylo přerušeno. Postupem času dojde k úpravě objemu pahýlu a také k vytvoření cévních spojek v měkkých tkáních pahýlu.

Fantomové vjemy jsou způsobeny drážděním zakončení nervových vláken. S postupem hojení ustupují, stávají se snesitelnými a mohou dokonce i vymizet.

K rychlejší redukci otoku a zmírnění fantomové bolesti přispívají následující techniky:

 • poklepová masáž pahýlu, sprchování ostrou sprchou, střídavě teplou a studenou vodou – „cévní gymnastika“, která napomáhá lepší drenáži měkkých tkání pahýlu
 • důležitou součástí je bandážování pahýlu, které se musí vždy provádět až nad zachovalý kloub končetiny. To znamená u bércových amputací nad koleno a u stehenní amputace až nad kyčelní kloub – přes pás
 • neméně důležitým způsobem, jak redukovat otok pahýlu a fantomovou bolest, je jeho otužování a posilování.

Již druhý den po operaci je potřeba zahájit péči o pahýl a po vytažení drénu zahájit ucelenou rehabilitaci.

Jak pečovat o pahýl:

 • poklepovou masáží prsty přes obvazy (ne přes bolest)
 • polohováním pahýlu do natažení (v kolenním resp. kyčelním kloubu)
 • posilování svalstva pahýlu dle instruktáže rehabilitačního pracovníka
 • bandážování pahýlu (nutné i přes drény)
 • nezapomínat na rehabilitaci hýžďového svalstva („laicky“ řečeno – nutno přitahovat půlky zadnice k sobě).

Níže uvádíme některé chybné návyky, kterých by jste se měli vyvarovat. To proto, že podporují zkracování svalů a tím ohrožují i možnost protézování. Patří mezi ně především všechny flekční úlevové polohy (flekční = ohnutí v kloubu).

Všem pacientům také doporučujeme, aby po amputaci ve stehně co nejméně seděli a více chodili o berlích.

Cílem polohování je zabránit kontrakturám neboli zkrácení svalů v kyčelním a kolenním kloubu, které mohou znesnadnit nasazování protézy i samotnou chůzi na protéze. Při amputaci v chodidle musíte trénovat ohnutí pahýlu směrem nahoru, abyste zabránili špičkovému postavení chodidla. Předpokladem pro správnou chůzi v protéze je zanožení v kyčelním kloubu.

Polohování provádíme vleže na zádech nebo na břiše.

Vleže na zádech

 • u stehenní amputace s podloženou pánví (ne bederní páteří!) a zatíženou přední částí stehenního pahýlu
 • u bercové amputace nízké podložení konce pahýlu
 • protahování kolenního kloubu do extenze

Vleže na břiše

 • horní polovina trupu v horizontále – stehenní pahýl podkládáme do zanožení
 • pahýl musíme zajistit proti unožení

Amputovaný ve stehně s podloženou pánví

Amputovaný v bérci, vrchol pahýlu podložený do 3 cm

Amputace části chodidla, uložení končetiny na dlahu

Zátěž pahýlu ve stoji

Zatěžování pahýlu ve stoje byste měli dělat jen pod dohledem druhé osoby a až po zhojení měkkých tkání pahýlu.

Jak provádět zatěžování:

1. Postavte se k posteli nebo židli – dle vašeho fyzického stavu a kondice s oporou podpažních nebo francouzských berlí.

2. Stehenní, nebo bércový zabandážovaný pahýl opírejte postupně se zvětšující se silou o podložku až do bolestivosti. Podložku, o kterou se opíráte postupně měňte za tvrdší (např. polštář, matrace, polystyren, dřevo).

3. Při stoji provádějte balanční cviky s přenášením zátěže střídavě na obě dolní končetiny. Dbejte přitom na udržení rovnováhy pomocí berlí, o které se opíráte.

Otužování pahýlu je nezbytnou součástí péče po amputaci, jehož provádění má pozitivní vliv hned na několik věcí, které uvádíme níže. Otužování pahýlu můžete provádět sami poklepovou masáží prsty a rukou nebo pomocí různých pomůcek a postupným zatížením ve stoji. Jako masážní prostředek můžete použít emulsi Emspoma neutrální popřípadě nedráždivé krémy jako např. Nivea, Indulona apod.

Cíl otužování

 • adaptace pahýlu na tlak lůžka protézy a na postupně se zvyšující zátěž protézované končetiny
 • zlepšení mikrocirkulace v oblasti vrcholu pahýlu
 • vytváření zpětné vazby – vnímání podnětů z pahýlu

Masáž pahýlu

 • poklepová masáž prsty
 • protřepávání všech svalových skupin
 • sprchování ostrou sprchou (střídavě teplou a studenou)
 • klasická masáž
 • masáž tuhých a fixovaných jizev provádějte podle instruktáže rehabilitační pracovnice

Otužování pomocí pomůcek

 • kartáčování a poklepávání jemným kartáčkem
 • míčkování (masáž míčkem)
 • otírání suchou žínkou, nebo houbou
 • pomocí jiných akupresurních pomůcek

Tento úkon je mnohdy pacienty podceňován, přestože jeho správné provádění může velmi zrychlit aplikaci protézy.

Cíl bandážování

 • ideálně tvarovaný pahýl
 • adaptace měkkých tkání na tlak a tah
 • polohování pahýlu a ovlivnění osově nevyhovujícího postavení v zachovalém kloubu končetiny

Hlavní zásady bandážování

 • k bandážování používáme dostatečně široká elastická obinadla (10 –14 cm)
 • první otáčky obvazu nevedeme přes pahýl cirkulárně – může dojít ke stlačení povrchového žilního systému a nedostatečné drenáži pahýlu (cévní spojky nejsou ještě vytvořeny)
 • bandážovat až nad zachovaný kloub končetiny
 • u stehenní amputace bandážujeme přes pás (viz obrázek)
 • vzadu by otáčky obvazu měly sahat až k sedacímu hrbolu, a na vnitřní ploše stehna až do rozkroku tak, aby se při bandážování nevytvořily valy měkkých tkání, které při pozdější aplikaci protézy mohly bránit správnému nasazení protézy
 • u amputace v bérci bandážujeme nad kolenní kloub
 • bandážujeme 3x denně, vždy musíme bandáž střídat s další péčí o pahýl

Bandážování přes noc

Před propuštěním z nemocnice by měl pacient zvládnout bandážování sám, nebo za pomoci člena rodiny. Nejlépe, když bandážování předvedete vy nebo někdo z rodiny ošetřujícímu personálu a tak se přesvědčíte o správnosti provedeného bandážování. Bandážování přes noc se neprovádí u pacientů s cévní příčinou amputace. 

Bandážování u stehenní amputace

Nejvhodnější doba pro ošetřování pahýlu je vždy večer. Každodenní očista pahýlu se musí stát samozřejmostí. Kůže pahýlu je vystavena celodenně větší zátěži, než kůže na jiné části těla. Pahýl se více potí, špatně dýchá, dochází ke snadnějšímu podráždění kožního krytu.

Úkony pro udržení správné kondice pahýlu

 • omývat pahýl teplou vodou (dlouho nemáčet)
 • používat jemné toaletní mýdlo
 • provádět jemnou masáž pahýlu
 • opláchnout důkladně pahýl čistou vodou (zbytky mýdla mohou dráždit)
 • důkladně osušit kůži

Všechny tyto činnosti provádějte každý večer, aby to mělo smysl.

Před aplikací silikonového návleku je vhodné pahýl ošetřit speciálními reparačními přípravky (Kodan spray apod.) Bližší informace vám podá protetický technik.

Není vhodné omývat pahýl před nasazením protézy, protože provlhlá kůže se může snadno podráždit a odřít. Některými autory je doporučována častější návštěva sauny (pokud to váš zdravotní stav dovolí).

I při správné péči o pahýl může dojít k odřeninám, tvorbě puchýřku nebo výskytu kožní infekce. V tomto případě je potřeba navštívit lékaře a řídit se jeho doporučením.

Práce s pahýlem

Aby nedocházelo ke zkracování svalů a dalším překážkám pro protézování, doporučujeme několik kroků, které urychlí možnost nasazení protézy a rovněž usnadní samotnou chůzi na protéze.

Připravili jsme pro vás rady, jak správně pahýl polohovat a jak jej postupně zatěžovat ve stoje, abyste se co nejlépe připravili na nasazení protézy. Dále se dozvíte speciální techniky otužování a bandážování pahýlu, abyste dosáhli ideálního tvaru pahýlu a adaptaci měkkých tkání na tlak a tah.

Rovněž je potřeba se vyvarovat chybným návykům, které možná také máte, a v neposlední řadě je důležité nepodcenit správnou hygienu. Přečtěte si rady, které vám pomohou toto správně provést.

Cvičení pro posílení

Svalová síla je základ úspěchu. Jak pro lehkost pohybu, tak pro vytvoření předpokladu k pevnější fixaci pahýlu v pahýlovém lůžku protézy. Pokud budete praktikovat následující denní cvičení a cviky pro zlepšení tonizace, bude protézování o to snadnější.

Tonizace svalů

Pro ovládání protézy a vytvoření předpokladu k pevnější fixaci pahýlu v pahýlovém lůžku protézy (to je rovněž podmínkou pro aplikaci tzv. přísavné protézy u indikovaných pacientů) je potřeba dostatečná svalová síla. Přesně k tomu je potřebná tonizace svalů. Tu lze zlepšit pomocí několika cviků pro tonizaci svalů:

Vleže na zádech

 • tlačte stehenní resp. bércový pahýl do podložky v krátkých intervalech (počet 100-200 × několikrát denně)
 • opřete pahýl z vnější a následně i z vnitřní plochy o pevnou oporu (např. ruka rodinného příslušníka) a tlačte pahýl proti odporu (počet cviků dle tolerance – postupně zvyšovat)
 • dejte polštář nebo balon mezi DKK do úrovně střední části pahýlu a tlačte pahýl proti odporu dovnitř
 • snažte se na pahýlu udělat most
 • zvedejte pomocí hýžďového svalstva předměty různých tvarů (na lůžku)

Vleže na břiše

 • tlačte pahýl do podložky
 • provádějte obdobné cviky proti odporu do přinožení a unožení jako na zádech
 • kliky na kolenních kloubech resp. podloženém stehenním pahýlu (jen u mladších jedinců)
 • cviky k posílení hýžďového svalstva „přitahování půlek“

Ve stoji

Pokud jste po amputaci v úrovni bérce, klekněte si postiženou končetinou na židli tak, ať máte zdravou končetinu napnutou. Následně se pokoušejte provést natažení v kolenním kloubu proti odporu. Napínáte tedy sval, ale kolenní kloub zůstává stále ohnutý – vkleče.

Pokud máte provedenu amputaci ve stehně, je potřeba se zaměřit na zanožení končetiny proti odporu. Velmi důležité jsou balanční cviky. Můžete je provádět buď s oporou o berlích, nebo s oporou u bradel, madla apod. s tím, že máte amputovanou končetinu opřenou pahýlem o podloužku. V rehabilitačním ústavu jsou k tomu určeny speciální stavěcí objímky, které vám umožní provádět v této poloze i různé typy činností a vy získáte potřebnou jistotu a stabilitu.

Všechny tyto cviky, které můžete provádět většinou sami nebo za přispění rehablitačního pracovníka (který vás nebo příbuzné zaučí), vedou k obnovení vašich fyzických sil tak, abyste byli schopni další rehabilitace a nácviku chůze na protéze.

Cvičte sami

Při rehabilitaci se musíte zaměřit více na tzv. natahovače (kloubní extensory), které jsou vždy více oslabeny z důvodu převahy ohýbačů (flexorů). Zde platí pravidlo “těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, protože tyto cviky můžete dělat celodenně, i když nejste zrovna na rehabilitaci či v péči rehabilitačního pracovníka. Nechte si vysvětlit tyto i další cviky tak, abyste je mohli provádět i přes den sami. Čím více jich provedete, tím budete lépe připraveni na protézování.

K tomu, abyste mohli bezpečně chodit, je potřebné dosáhnout správné funkce všech svalů, které se na stoji podílejí – je to podobné jako při nácviku jízdy na bruslích nebo na lyžích.

Nejdříve se musíte naučit bezpečně stát. Zpočátku za přítomnosti druhé osoby u pelesti lůžka, následně u žebřin, nebo madel. Nejprve se držte dvěma rukama a přenášejte hmotnost ze zdravé končetiny na protézu a naopak. První, co byste se měli naučit, je plně zatížit protézu. To znamená dokázat stát na protéze se zdviženou zdravou končetinou. Kolenní kloub protézy musí být při tomto úkonu samozřejmě uzavřen buď zámkem, nebo svou samosvorností. Zpočátku se přidržujte oběma rukama, pak jen jednou rukou.

Prvním cílem rehabilitačních pracovníků je naučit vás stát bezpečně ve volném prostoru tak, abyste mohli provádět běžné úkony stejně jako zdravý člověk (obléci se, umýt ruce, vařit, žehlit apod.) K tomuto vede nácvik stoje bez opory v prostoru – vždy poblíž stolu, zábradlí, abyste se mohli přidržet. Zpočátku je potřeba přítomnost terapeuta nebo rodinného příslušníka. Při tomto stoji budete provádět jednoduché cviky (předpažení, upažení, vzpažení, otáčení trupem a mírné úklony).

Nácvik stoje zvládnete tehdy, když budete stát bezpečně v prostoru, a hlavně když ve stoji dosáhnete uvolnění. Protéza při stoji by měla být vždy lehce vzadu oproti druhé dolní končetině (zajištění těžiště a samosvornosti kolenního kloubu protézy).

Předpokladem pro nácvik chůze je bezpečné zvládnutí stoje. Cílem je naučit vás pohybovat se jistě a bezpečně na protéze, jak doma tak i v terénu a to buď zcela bez opory nebo s jednou oporou vycházkové hole či francouzské berle.

Opět začínáme u žebřin, popřípadě u zábradlí. Přenášíte nejdříve váhu střídavě z protézy na zdravou končetinu a naopak. Při tom zužujte a rozšiřujte stoj rozkročný. Tento cvik potom zopakujete i při stoji bokem k ribstolu. Následně budete procvičovat cviky napodobující chůzi – nakročení protézou (je to speciální úkon, který vás musí naučit protetický technik nebo rehabilitační pracovnice).

Po té je vhodné začít nácvik chůze v bradlovém chodníku, kde začnete chodit nejprve s přidržením a postupně bez přidržování. Až zvládnete chůzi v bradlovém chodníku bez držení, přejdete k chůzi po straně chodníku, abyste se mohli v případě potřeby přidržet. Podle vašeho stavu a schopností začnete nácvik chůze v prostoru s oporou berlí a chůzi v terénu (tráva, měkký písek).

Dosáhli jste velkého cíle, chodíte již bezpečně v prostoru a je před vámi zvládnutí další mety vedoucí k nezávislosti.

Při kroku do schodů začínáme zdravou nohou, následují berle a konečně protézovaná končetina (zdravá noha – berle – protéza).

Při sestupu se schodů postupujeme obráceně. Nejdříve protéza, pak berle a nakonec zdravá noha (protéza – berle – zdravá noha). Tam, kde je zábradlí se přidržujte zábradlí. V případě, že zvládáte chůzi bez berlí, pak do schodů chodíte zdravá noha – protéza, a ze schodů protéza – zdravá noha.

Nácvik chůze na protéze bude vrcholit zvládáním běžných denních situací. Usednutí na židli, nácvik nástupu do auta nebo do veřejných dopravních prostředků, práce v kuchyni apod. U těchto úkonů je ovšem nutná osobní instruktáž.

Jedním z velmi dobrých pomocníků pro nácvik chůze je tanec. Při tanci se lehce držte partnera. Rytmus hudby vede k pravidelnosti pohybů. Zpočátku dělejte kratší krůčky nebo jen přenášejte váhu z protézy na zdravou končetinu.

K úspěšnému zvládnutí i těch nejkomplikovanějších úkonů na protéze vede cesta postupných kroků. Doporučujeme vám si vždy stanovit určité dílčí cíle, jejichž dosažení vám vždy dodá energii k dalšímu úsilí.

Vaše stanovení cílů může vypadat takto:

 1. Naučím se správně pečovat o pahýl (bandážování, otužování, polohování pahýlu)
 2. Posílím svou kondici (posilování svalstva dle instruktáže)
 3. Naučím se správně nasazovat protézu
 4. Naučím se bezpečně stát na protéze (s oporou a následně bez opory)
 5. Zvládnu chůzi s oporou francouzské hole nebo vycházkové hole
 6. Zvládnu chůzi bez opory v bytě
 7. Zvládnu chůzi bez opory v bytě i v terénu.

Cíle je potřebné plnit postupně, protože precizní zvládnutí jednoho je důležitou podmínkou zvládnutí následujícího. „Přeskočení“ jedné etapy ohrozí všechny další a nakonec i konečný cíl, tj. zvládnutou chůzi. Když budete mít potíže s jejich realizací obraťte se s důvěrou na svého terapeuta nebo technika, který vám poradí, jak postupovat dále.

Pamatujte na to, že hranice toho, jak budete chodit, je jen ve vás samotných.

Pohyb na protéze

Svalová síla je základ úspěchu. Jak pro lehkost pohybu, tak pro vytvoření předpokladu k pevnější fixaci pahýlu v pahýlovém lůžku protézy. Pokud budete praktikovat následující denní cvičení a cviky pro zlepšení tonizace, bude protézování o to snadnější.

Vše o protéze

Zajímá vás jak se protézy dělí, jak protézu správně nasazovat, jak o ni pečovat, pro koho se protézování hodí a jaké jsou možné vedlejší účinky? Tyto všechny informace vám přinášíme v následujících článcích. Zjistěte o protézách více a už vás nic nepřekvapí.

Dělení protéz

Někdy se protézy dělí laicky na provizorní a definitivní. Toto dělení je nesprávné a zavádějící. Protéza, kterou dostanete, jako první v pořadí se nazývá prvovybavením. Je třeba říci, že tato protéza je technicky na stejné úrovni jako protézy následující, ale vzhledem k tomu, že se aplikuje na „čerstvý“ pahýl končetiny je počítáno s tím, že se bude opakovaně upravovat s ohledem na měnící se objem pahýlu a vaše vzrůstající fyzické schopnosti. Doba aplikace této první protézy je individuální a závisí na definitivní modelaci pahýlu. Proto musíte být připraveni na několikerou výměnu lůžka či jiné součásti protézy.

Po stabilizaci objemu pahýlu se přistupuje k definitivnímu vybavení, které může být v různém provedení v závislosti na schopnostech pacienta. Zdravotní pojišťovny rozlišují standardní typy protéz a protézy speciální, které jsou svou konstrukcí určeny pro aktivnější pacienty (pro sport, koupací protézy, apod.).

Stehenní protézy

Mnoho pacientů zajímá hmotnost protézy. Hmotnost stehenních protéz se pohybuje kolem 4 kg, použitím odlehčených dílů se může jejich hmotnost snížit. U starších pacientů se aplikují protézy z tzv. geriatrických dílů, které jsou odlehčené.

Každá protéza se skládá ze 3 částí:

 • pahýlové objímky
 • pevné části nahrazující ztracenou končetinu zakončena na konci chodidlem
 • bandáže udržující protézu na pahýlu

Pahýlová objímka (pahýlové lůžko)

Prodělala dlouhý vývoj od kožených valchovaných objímek až po supermoderní objímky z plastů. Nutno však podotknout, že není podstatné z jakého materiálu je pahýlové lůžko vyrobeno, ale rozhodující je tvar lůžka a způsob kontaktu pahýlu v něm. To, jaká objímka se zvolí, závisí na stavu pahýlu, protože když bude pahýl atrofický, bez výrazného svalového napětí, bude se volit jiný typ objímky (závěsný) než u pacienta, který má pahýl pevný (plně kontaktní pahýlové lůžko).

Hodně se hovoří o tzv. přísavné protéze. Jedná se o protézu s pahýlovou objímkou resp. lůžkem, která je po celé ploše v plném kontaktu s pahýlem a je opatřena v dolní části dvojcestným ventilem, kterým se ovlivňuje přisátí pahýlu v objímce. Při aplikaci takovéhoto pahýlového lůžka musí však být pahýl pevný a dobře tonizován, protože se při chůzi využívá svalové síly pahýlu.

Pevná část protézy

Nahrazuje dva klouby – koleno a hlezno. Má vyhovovat kosmeticky druhostranné končetině. Je popsáno a vyráběno mnoho konstrukcí kolenního kloubu. U starších nemocných s nestabilitou při chůzi je potřebné koleno pro chůzi uzamknout. Tím se z protézy stává chůda a nemocný se pohybuje s končetinou nataženou v koleně. Zámek se ovládá páčkou, která buď kloub uvolní (nemocný si sedne), nebo v druhé poloze při natažení koleno uzamkne. Tento způsob chůze je však nevýhodný, protože přetěžuje jednostranně svalové skupiny.

Dnes se již běžně používá koleno volně pohyblivé, které se při stoji a chůzi v natažení kolene samo uzavře a při odlehčení povolí. Některé kolenní klouby jsou opatřeny brzdou, která je buď mechanická pomoci táhel, nebo pomocí pístu, který může být pneumatický nebo hydraulický. Protézy vybavené takovýmto kolenním kloubem jsou určeny pro takové jedince, kteří jsou na protéze celodenně a této funkce protézy využijí. Efekt takovýchto kloubů je patrný při stabilizované chůzi „na delší tratě“.

Mnoho se hovoří o inteligentních protézách. Tento typ protéz je vybaven inteligentním kolenním kloubem, jehož počítač si pamatuje, jaký odpor kladl pacientovi pneumatický píst kolenního kloubu při různých typech chůze (rychlá, pomalá, po nerovném terénu) při jeho programování. Inteligentní prvek tedy spočívá v tom, že kolenní kloub protézy reaguje pružně na změnu rychlosti pohybu pacienta. Tento typ protézy je určen pro velmi aktivní uživatele.

Hlezenní kloub u protézy je pokládán za součást chodidla a je proto vždy konstrukčně spojen s chodidlem. Chodidla máme buď pevná, nebo s pohybem popř. dynamická přičemž každý typ chodila se přesně specifikuje podle aktivity a způsobu chůze pacienta. Obecně platí, že ke každému vyhovujícímu typu kolenního kloubu nebo typu chodidla musí pacient dospět sám za pomocí svého protetického technika, který by mu měl být rádcem a pomocníkem, protože požadavky na tyto součásti se budou spojitě s Vaším výkonem měnit.

Exartikulace v kyčelním kloubu

Zvláštní kapitolou je vybavování pacientů po exartikulaci v kyčelním kloubu. Pánevní koš tvoří současně pahýlové lůžko i závěs protézy. Krok protézou pacient ovládá pohybem pánve. Výsledky rehabilitační péče takto postižených jsou velmi dobré.

Bércová protéza

Bércová protéza má zdánlivě jednodušší stavbu. Skládá se z pahýlové objímky, která může mít různý tvar, který volí technik dle nálezu na pahýlu. Někdy může být doplněna o stehenní objímku k lepší fixaci protézy ke končetině nebo při nutnosti odlehčit pahýl při nestabilitě kolenního kloubu apod.

Za poslední období došlo i u bércových protéz k modernizaci výrobních postupů a pomohou se tak využívat odlehčené materiály, plasty, silikonové návleky. Použití jednotlivých materiálů závisí vždy na indikujícím lékaři, který rozhodne, co je pro pacienta v danou chvíli nejvýhodnější. I u bércových protéz se používají chodidla pevná nebo s ohybem popřípadě chodidla dynamická.

Protézy po amputaci v oblasti nohy

Při amputaci v oblasti nohy a chodidla, aplikujeme pacientům speciální protetická „ chodidla“ – tzv. protetické sandály, které může obout do normální obuvi, popřípadě šijeme ortopedickou obuv, která takovouto pomůcku může nahradit. U některých pacientů přistupujeme k vybavení štítovou laminátovou protézou, která sahá až do 2/3 výšky bérce. Každému pacientovi vyhovuje různý typ pomůcky v závislosti na denním režimu. Bližší určení typu pomůcky je věcí lékaře protetického oddělení, který posoudí společně s pacientem optimální způsob vybavení.

Byly vám odebrány měrné podklady na protézu a čekáte na ni. Po tuto dobu neustále bandážujte pahýl, otužujte ho a polohujte. Někteří pacienti s tím totiž přestanou, protože si myslí, že protéza již vše vyřeší. Pozor! Nesmíte polevovat, protože pahýl by se do protézy nemusel vůbec vejít, musí být neustále formován.

Protézu nasazujeme na pahýl pomocí trikotové hadice, která je buď po nasazení vytažena, nebo zůstává jako ochrana pahýlu v protéze. Protéza je tehdy dobře nasazena, když se okraj pahýlové objímky přímo opírá o hrbol sedací kosti. U podélně oválné objímky (CAT- CAM) je hrbol sedací kosti uvnitř objímky, takže ho nelze vyhmatat.

Oblékání protézy nenacvičujte opakovaným nasazováním (toto vás vysílí), spíše se nechejte poučit technikem nebo rehabilitačním pracovníkem, který by vás měl při oblékání sledovat. Pokud oblékáte kalhoty, oblékejte nejdříve nohavici na protézu, pak druhou nohavici na zdravou nohu a teprve nakonec nasadíme protézu na pahýl.

Pahýlová objímka nesmí tlačit ani dřít. Jedině zvýšený tlak na hrbol sedací kosti lze tolerovat.

Stejně jako pahýlu, i protéze musíte věnovat intenzivní pozornost a péči. Pahýlové lůžko protézy ošetřujeme podle materiálu, ze kterého je vyrobeno.

Druhy materiálů a péče o ně

Kůže: Objímku musíme vysušit při každém odložení.

Dural, plast: Doporučujeme čistit hadříkem a mýdlovou vodou před každým uložením po použití.

Silikonové pahýlové lůžko: Silikonové lůžko obracené naruby se čistí neutrálním, neparfemovaným mýdlem pod vlažnou tekoucí vodou.

Mechanické díly protézy a chodidlo: Nenamáčejte mechanismy a nepoužívejte žádná rozpouštědla. Kontrolujte každé eventuální uvolnění spojů nebo šroubů, každý nenormální stav protézy co nejrychleji oznamte vašemu protetickému technikovi. Pokud aktivně chodíte, jste dle regulí pojišťovny vybaveni dvěma standardními protézami. Pravidelně používejte i vaši náhradní protézu, abyste si byli jisti, že stále vyhovuje a že je v takovém stavu, aby mohla v případě potřeby nahradit vaši obvyklou protézu.

Hlavním cílem je umožnit vám chůzi na protéze s minimálním rizikem zhoršení vašeho zdravotního stavu. Proto by mělo být k protézování přistoupeno až po zhojení měkkých tkání, což je kolem 6-8 týdnů po amputaci. V případě, že budete aktivně bandážovat a pečovat o pahýl, může se tato doba i zkrátit.

Před započetím stavby pomůcky je podmínkou, abyste sami vstali ze židle a vydrželi stát na zachovalé končetině s oporou o zábradlí nebo stůl, nikoliv na berlích. Zvládnutí chůze o berlích by mělo být před protézováním samozřejmostí.

Tvar pahýlu by měl být lehce konický nebo cylindrický. Pahýl by neměl být bolestivý. Ke splnění těchto podmínek se postupně dopracujete tak, jak to učinilo mnoho lidí před vámi. V mnohém vám pomohou rehabilitační pracovníci a protetičtí technici.

Nevhodné tvary pahýlů ztěžující aplikaci protézy.

Alergie na materiály

U některých citlivých jedinců se může vyskytnout alergie na materiály, ze kterých je pomůcka zhotovena. Při výskytu podobných problémů doporučujeme provedení kožních testů u alergologa.

Otlaky, oděrky, puchýře

Jsou většinou způsobeny nadměrnou vůli pahýlu v pahýlovém lůžku, která umožňuje pohyb pahýlu vůči protéze. Správně se má dít pohyb mezi kůži a podkožím.

Při aplikaci první protézy vznikají v místech tlaku objímky na opěrná místa kořene končetiny otlaky, provázené mírným otokem a zarudnutím kůže, které trvají 2-3 týdny. Tyto změny i současné bolesti pak vymizí. Trvají-li tyto potíže déle než uvedenou dobu je potřebné vyhledat svého protetika.

Ve všech případech pocitu zjevného nepohodlí na pahýlu kontaktujte ihned vašeho protetického technika.

Ihned po amputaci bandážujte, otužujte a polohujte pahýl dle návodu. Zvyšujte svou kondici pravidelným cvičením.

Při používání protézy se amputační pahýl mění (hlavně z počátku), hubne, některé svaly na něm cvičením zesílí, jiné, které ztratily svou funkci slábnou (atrofují). Největší změny na pahýlu bude způsobovat jeho zatěžování a to je právě chůze v protéze.

Velkou chybou je často bezdůvodné odkládání protézy a nepoužívání protézy. Pahýl tím střídavě mění objem, podle toho, zda je v protéze, nebo bez ní.

Buďte připravení, že pahýl končetiny mění v prvních týdnech při aplikaci protézy svůj objem. Než se stabilizuje, bude nutné provést několikerou úpravu pahýlového lůžka protézy.

Při chůzi choďte vzpřímeně a dívejte se dopředu. Po čase vám tento způsob chůze přinese větší sebejistotu.

Udržujte si přiměřenou tělesnou hmotnost.

Měňte denně ochranné pahýlové punčošky za čistě vyprané.

Svého protetického technika navštivte minimálně dvakrát ročně. Pokud změníte obuv, na kterou byla stavěna protéza, vždy se spojte se svým technikem a dohodněte se na eventuální úpravě osy chodidla protézy.

Další důležité rady

Péče o diabetickou nohu

Syndrom diabetické nohy patří k nejzávažnějším komplikacím diabetu. Proto není radno podcenit správnou péči.

Základem je každodenní pravidelná hygiena, která by měla obsahovat prohlédnutí nohou a hydrataci. Neměli byste však zapomínat ani na pravidelnou pedikúru. Důležitou roli hraje také nošení vhodných ponožek a pravidelný pohyb s každodenním procvičováním nohou. Nezbytné je také nosit správnou obuv. Stačí totiž jen drobné poranění, které může přejít až do závažných problémů.

Podologická poradna

Jak pečovat o diabetickou nohu, jakou nosit obuv, aby vám seděla přesně na míru a vy jste se cítili dobře? Na tyto a další otázky vám rádi odpovíme v naší podologické poradně se zaměřením na pacienty s diabetickou nohou. Poradna poskytuje především tyto služby:

• vyšetření pacientů s defekty chodidel
• odborné podometrické vyšetření chodidel
• doporučení chirurgické léčby
• návrh ortoprotetické léčby s následnou výrobou ortopedických vložek, ortopedické obuvi a odlehčovacích ortéz pro DK

Tato poradna probíhá při odborné ortopedicko protetické ambulanci MUDr. Petra Krawczyka, MUDr. Martina Paračky a MUDr. Milana Gliganiče v Ostravě, v Olomouci MUDr. Jana Potěšila, MUDr. Michala Svobody a MUDr. Tomáše Kocourka.

Podobarografické vyšetření

Při vyšetřeních v naší odborné ambulanci využíváme moderní počítačový software. Touto metodou zjišťujeme nerovnoměrné zatížení plosek při plochonoží, deformitách chodidel a dalších bolestivých stavech pohybového aparátu.

Co všechno moderní systém umožňuje:

 1. Vyšetření a detekci patologického zatížení plosek nohou u rizikových pacientů se syndromem diabetické nohy.
 2. Statickou a dynamickou analýzu stoje a chůze se stanovením rozložení hmotnosti a zátěže dolních končetin, projekci zátěžné osy těla u pacientů s posturálními poruchami po úrazech pohybového aparátu, nebo při neurologickém postižení.
 3. Výsledky vyšetření chůze přesně určí postup při aplikaci odlehčujících, nebo korekčních ortopedických vložek, nebo ortéz a zároveň slouží ke kontrole efektu těchto pomůcek.

Vyšetření se provádí zpravidla na základě doporučení odborného lékaře a je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Pacient vybavený žádankou o odborné vyšetření typu „K“ na počítačovou podobarografii.